Ochrana osobních údajů


Naše webové stránky https://gigatype.cz/ zpracovávají mimo Cookies i osobní údaje.

V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o zpracovávání osobních údajů na našem webu.


KDO JE SPRÁVCE?
Web https://gigatype.cz/ provozuje a vlastní:

Gigatype s.r.o.

IČ 24137332

DIČ CZ24137332

Sídlo Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Kancelář Lubenská 2013, 269 01 Rakovník

Email info@gigatype.cz

Telefon +420313101351

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce. Určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.


KONTAKTNÍ ÚDAJE
V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení, nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Gigatype s.r.o.

IČ 24137332

DIČ CZ24137332

Sídlo Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Kancelář Lubenská 2013, 269 01 Rakovník

Česká republika

Web: https://gigatype.cz/

E-mail: info@gigatype.cz

Telefonní číslo: +420313101351


PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.


ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, který nezbytně potřebujeme k zajištění služeb (např. zajištění rezervace, důležitého upozornění)

Vedení účetnictví: Vaše osobní údaje (např.:fakturační údaje) nezbytně potřebujeme ke splnění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

marketing – zasílání newsletterů: vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. A to po dobu neurčitou od odsouhlasení s využitím osobních údajů za tímto účelem.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo nás kontaktujte prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Pokročilý marketing na základě souhlasu: Pouze na základě vašeho souhlasu zasíláme také nabídky třetích osob nebo můžeme využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu neurčitou od udělení souhlasu. Ten lze kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví jinak.


ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, špatné nakládání, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.


PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
K vašim osobním údajům mají, po odsouhlasení, přístup pracovníci, spolupracovníci Gigatype s.r.o.

V některých případech využíváme služeb a aplikací zpracovatelů či reklamních platforem, jejichž zákonnou povinností je též osobní údaje chránit v souladu se zákony.

Jsou to poskytovatelé platforem např.:

Google, Meta, Seznam,

V budoucnu můžeme změnit rozhodnutí a využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, inzerce a námi poskytovaných služeb.


PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.


VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@gigatype.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup k informacím, nás můžete kdykoli vyzvat a my doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění či změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – Zde je lhůta alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz je lhůta alespoň 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např.: evidence daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na zadaný e-mail s vaším souhlasem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, avšak budeme rádi, pokud nás předem upozorníte a my chybu co nejrychleji napravíme.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily, články či produkty a službami vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu s vaším souhlasem. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů přes odhlašovací odkaz v každém zaslaném e-mailu.


MLČENLIVOST

Ujišťujeme vás, že při zpracovávání vašich osobních údajů, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 1. 2024.

Důležité odkazy:
https://www.facebook.com/business/help/1247534515288168?id=735435806665862
https://www.facebook.com/help/instagram/433099707516178
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/archive/20171002/
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_cs